کانون تبلیغاتی شمیم سبز

با اعتماد به ما ، بیشتر و بهتر بدرخشید


تبلیغات

تبلیغات ویدئوی تبلیغات محیطی


ادامه مطلب

تولید محتوی

تولید تیزر ، کلیپ


ادامه مطلب

برگزاری مراسم - نمایشگاه

همایش ، سمینار ، غرفه نمایشگاهی


ادامه مطلب

فضای مجازی

تولید کلیپ برای نرم افزار های ارتباطی پخش زنده مراسم از فضای مجازی


ادامه مطلب

تولیدات ویدئویی

مستند - آموزشی - رپرتاژ آگهی

--- تولید مستند --- کلیپ های آموزشی بسته های تبلیغاتی

ضبط رویداد ها

ضبط تصویری همایش ، سمینار و ...

--ضبط تصویری مراسم-- تصویربرداری ، تدوین و تولید پکیج تصویری

عکاسی

عکاسی صنعتی

عکاسی از پروژه ها ، مراسم ، نمایشگاه ، غرفه های نمایشگاهی و ...

نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه غرفه سازی

برگزاری نمایشگاه ، طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

 • بـه منظـور آنکـه پیـام تبلیـغ بـه مصـرف کننـده یـا گـروه مـورد نظـر برسـد بـه یـک حامـل پیام نیـاز اسـت. ایـن حامـل در قالـب رسـانه و بـه اشـکال مختلفـی همچـون؛ تلویزیون،رادیـو، اینترنت، فیلـم، آگهـی، انـواع رسـانه هـای تبلیغـات محیطـی مثـل بیلبـورد و ... دیـده مـی شـود.

  کانون تبلیغاتی

  شمیم سبز

 • بـرای انتخـاب رسـانه ابتـدا بایـد مزایـا و معایـب هریـک از انـواع رسـانه هـا را بـا توجـه بـه نـوع محصول و برنـد در نظـر گرفـت سـپس براسـاس شـاخص هایـی نظیـر عـادات رسـانه ای مشـتریان هـدف، هزینـه هـا و نـوع محصـول و مناسـب تریـن رسـانه را انتخـاب کـرد.

  کانون تبلیغاتی

  شمیم سبز

 • بـه منظـور آنکـه پیـام تبلیـغ بـه مصـرف کننـده یـا گـروه مـورد نظـر برسـد بـه یـک حامـل پیام نیـاز اسـت. ایـن حامـل در قالـب رسـانه و بـه اشـکال مختلفـی همچـون؛ تلویزیون،رادیـو، اینترنت، فیلـم، آگهـی، انـواع رسـانه هـای تبلیغـات محیطـی مثـل بیلبـورد و ... دیـده مـی شـود.

  کانون تبلیغاتی

  شمیم سبز

 • بـرای انتخـاب رسـانه ابتـدا بایـد مزایـا و معایـب هریـک از انـواع رسـانه هـا را بـا توجـه بـه نـوع محصول و برنـد در نظـر گرفـت سـپس براسـاس شـاخص هایـی نظیـر عـادات رسـانه ای مشـتریان هـدف، هزینـه هـا و نـوع محصـول و مناسـب تریـن رسـانه را انتخـاب کـرد.

  کانون تبلیغاتی

  شمیم سبز

 • بـه منظـور آنکـه پیـام تبلیـغ بـه مصـرف کننـده یـا گـروه مـورد نظـر برسـد بـه یـک حامـل پیام نیـاز اسـت. ایـن حامـل در قالـب رسـانه و بـه اشـکال مختلفـی همچـون؛ تلویزیون،رادیـو، اینترنت، فیلـم، آگهـی، انـواع رسـانه هـای تبلیغـات محیطـی مثـل بیلبـورد و ... دیـده مـی شـود.

  کانون تبلیغاتی
  کانون تبلیغاتی

  شمیم سبز

اکتبر 25, 2018